Fish Eye Noodle House – Bánh canh Cá lóc Cô Thanh Dĩ An

Binh Duong 성 Dianxi시의 Jinshui Noodle 레스토랑
Bánh canh Cá lóc Cô Thanh Dĩ An

클램 차우더 쌀국수. 수프는 부드러웠다.


국수는 부드럽고 두껍습니다.


국수라고 해야 할까요 우동이라고 해야 할까요?
암튼 맛있어요

디저트


빙수처럼


Bánh canh Cá lóc Cô Thanh Dĩ An
+84 94 493 56 96
https://maps.app.goo.gl/nrpjWjGw46u7bnA37?g_st=ic

Bánh canh Cá lóc Cô Thanh Dĩ An 46 Trần Quốc Toản, Dĩ An, 빈즈엉, 베트남

★★★★☆ 스프 전문점

map.google.com